Kommande evenemang

mån 27

LG – Kommun

november 27
Dec 07

BU – Möte

december 7
Dec 11

KF – möte

december 11
Dec 11

LG – Kommun

december 11
Nya Älvdalsskolan 2017-09-25T08:32:49+00:00
Etapp 1: Högstadiet beräknas vara i bruk:
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Se alla bilder

Skolan byggs

Skolan byggs i etapper 

Byggstart vår 2016

För att störningarna ska bli så små som möjligt kommer skolbygget att ske i etapper. Det underlättar för bland annat undervisningen under byggnadstiden.

Etapp 1 klar Q1 2018

 • Etapp 1a – Specialsalar och del av högstadiet rivs
 • Etapp 1b – Högstadiet, matsal, specialsalar och bibliotek byggs

Etapp 2 klar Q2 2019

 • Etapp 2a – Kvarvarande del av högstadiet samt gamla gymnastiksalen rivs.
 • Etapp 2b – Låg- och mellanstadiet samt rörelserum byggs.

Etapp 3 klar Q1 2020

 • Etapp 3 –  Montessori rivs
 • Skolgård och parkering slutförs.

Aktuellt byggandet

Här kommer ni kunna läsa om nyheter kring processen med att riva och bygga den nya Älvdalsskolan!

Ledningen för barn och utbildning håller tillsammans med fack och skyddsombud regelbundna möten för att stämma av arbetsmiljön kring de förändringar som görs och kommer att göras framöver.

Aktuellt just nu: 

I dagsläget ligger fokus från skolledningen på att göra anpassningar i den del där eleverna går (A-huset) för att undervisningen skall fungera.

*Nya skolans preliminära inflyttningsdatum är flyttad från 10 januari till 5 mars 2018. 

Under perioden februari – april har följande åtgärder gjorts:

 • Under perioden har mycket tid lagts på att gå igenom de nya inventarierna som skall in i nya skolan.

Förberedelser inför etapp 2 har påbörjats.

 • Nya ritningar över gångvägar för etapp två håller på och skapas.
 • Nya gångvägar säkras upp inför vintern 2017-2018. Alla markerade vägar skall ha underhåll.
 • Nya utrymningskartor tas fram samt brandövningar förbereds inför etapp 2.
 • Genomgång av allt material som finns i gamla skolan, ny auktion planeras till sommaren 17.

Under januari har följande åtgärder gjorts:

Mätning av koldioxidhalten i gamla skolan – Mätningar har gjorts med elever i klassrum samt korridorer och följande mätvärden har uppmätts.

 • Klassrum med elever sal 21 – 670ppm, (utan elever 424ppm)
 • Klassrum med elever sal 22 – 707ppm, (utan elever 448ppm)
 • Klassrum med elever sal 26 – 770ppm, (utan elever 449ppm)
 • Klassrum med elever sal 27 – 870ppm, (utan elever 410ppm)
 • Klassrum med elever sal 28 – 770ppm, (utan elever 400ppm)
 • Korridor våning 2 med elever  – 870 ppm, (utan elever 466ppm)

”Är koldioxidhalten lägre än 1 000 ppm under arbetstid finns ingen anledning att misstänka för lågt ventilationsflöde. Går den under längre tider över denna nivå måste man titta närmare på ventilationens inverkan på luftkvaliteten” 

(Arbetsmiljöverkets hemsida 20170209)

Under november och december har följande åtgärder gjorts:

 • Regelbundna möten med fack och skyddsombud har hållits. Fokus har legat på att utreda hur luftkvalitén i den befintliga skolan är. Tidigare mätningar har inte visat några negativa värden, men då  personalen och elever påtalat att luften upplevs som dålig så görs nu extra mätningar för att säkerställa att allt är säkert.

Under V.44 har följande åtgärder gjorts:

 • Gångvägarna har tydliggjort, skyltar har satts upp samt en ny tillfällig trapp har byggts för att tydliggöra gångvägen.
 • Elevskåp har flyttats för att ge mer utrymme i korridorerna
 • Nytt handikapanpassat kök har satts in på ÄUC för att säkra att alla elever kan delta i undervisningen som är förlagd dit.

Under oktober har följande gjorts:

 • Luftmätning har gjorts av PEMI för att säkerställa att tillströmningen av luft är tillräcklig till lokalerna, tillströmningen var tillräcklig.
 • Siljangruppen (företagshälsovård) har föreläst för ledning, samt skyddsombud kring vilka möjligheter som finns för vidare undersökningar av arbetsmiljön.
 • Personal som har suttit närmast själva byggnationen har fått möjligheten att byta kontor till andra ändan av byggnaden.

Under sommaren har följande gjorts:

 • Entrén har målats, belysningen har förstärkts och ny stor soffa är monterad.
 • Nytt ställ för mopeder är på plats.
 • För att öka antalet mindre grupprum till undervisning har vi gjort iordning flera lokaler som tidigare fanns för förvaring.
 • Pingisbord 2 st (för utomhusbruk) är inköpta och kommer stå på plats till terminstart.
 • Fritte på skolan får nytt utseende med en ny bardisk för försäljning av fika.
 • Väggarna på andra våningen vid administrationen har blivit ommålad.
 • Nya fotbollsmål är monterade och uppsatta.

Frågor & svar

Vanligaste frågorna och svaren som kommer in till förvaltningen återges nedan!

Nya Älvdalskolan

Rivningen är påbörjad. Ni ser på bilden etapp 1a vilka byggnader som kommer rivas under våren. Ni ser under etapp 1b vilken byggnad som kommer byggas först. Skärmavbild 2015-04-12 kl. 14.46.16
Skärmavbild 2015-04-12 kl. 14.46.16 Kolla längst upp på denna sida så ser du tidslinjen för byggnationen.
Förändringar inför vt 2016 är att slöjdämnena numera befinner sig i den gamla gymnastiksalen som byggts om för detta ändamål. Bildsalen har flyttats till skolans aula som blivit uppfräschad och iordningställd för detta ändamål! Hemkunskapen har placerats i vanliga lektionssalar för teoripass samt nyttjar Älvdalens utbildningscenters kök för praktiska moment. *Gymnastiken för F-2 har sedan terminen ht2015 flyttat upp till stora sporthallen i Älvdalen. Detta för att kunna nyttja gymnastiksalen som slöjdsalar. Målsättningen med förändringarna är att försöka behålla så mycket som mjöligt av undervisningen vid Älvdalsskolan under byggnationstiden.
Skolan har totalt en yta på ca 9000m2. Ytan som kommer nyttjas till för skolans elever och personal är på ca 6000m2.
Skolan är dimensionerad för ca 500 elever!
Skolan byggs i etapper, men hela byggnationen räknas ta ca 3 år!
Nedan kan ni se några delar som utmärker den nya Älvdalsskolan
 • Miniaula för olika sammankomster för skola-kultur –fritid-allmänhet.
 • Rörelserum – Gymnastiksal utrustad även för kulturändamål.
 • 2 st matsalar för att få en lugnare miljö.
 • Inbjudande utemiljö med bilfri skolgård.
 • 500 m2 Älvdalskvartsit i entrèhallar.
 • 300 m2 kubbgolv i bibliotek.
 • Sunda hus – Miljödatabas för miljövänliga materialval.
 • Mottagningskök med extra utrustning som ett enklare tillagningskök.
 • Nyckelfri skola – Låssystem med taggar och kort.
 • Träfasad – Kebony furu. Behandlas med restprodukt från sockerframställning. Får egenskaper som tropiska träslag. Distribueras i Sverige av Siljan Wood.
 • Extra isolering i golv – väggar – tak.
 • Ledbelysning.
 • Varje huskropp är egen ventilationszon med eget värmeåtervinningsaggregat.

Om nya Älvdalsskolan

En helt ny skola byggs i Älvdalen. Ingen ombyggnad av äldre delar görs. Med hänsyn till miljö och ny byggteknik kommer det att bli mer långsiktigt ekonomiskt att bygga en helt ny skola F-9. I den nya skolan görs plats för folkbibliotek, som även fungerar som skolbibliotek.

Nya Älvdalsskolan blir en inbjudande, öppen och trygg mötesplats för hela samhället. Det blir en modern lärandemiljö, multifunktionell och flexibel som understödjer ny pedagogik. För att spara energi, öka effektivitet och nyttjandegrad har lokalytorna minskats och samlats in till en byggnad.

Unikt skolområde

Eftersom byggnaden är placerad i en mycket känslig och kulturhistoriskt värdefull miljö mitt emellan Tingshus och kyrka och krävs stor anpassning till platsen. Skolan är lokalt förankrad genom material och miljö. Fasaden blir av trä, med inspiration från bland annat kyrkhärbret. Mellan bussparkering och huvudentré planeras det för en så kallad torgyta, en trivsam entréplats. Från huvudentrén når man enkelt administration, kök, matsal, bibliotek samt lokaler för högstadiet. En mindre entré är placerad i skolans norra flyglar där åk F-6 får sina lokaler, nära lekytor och skolgård.

Den nya skolan kan kortfattat beskrivas som fem huskroppar med förbindande länkar. Länkbyggnaderna skall vara lätta och genomsiktliga för att skapa tydliga siktlinjer mot de vackra omgivningarna.

Invändigt

Invändigt skall den nya skolan kännetecknas av ljus och rymd, med stora fönster för maximalt ljusinsläpp och möjlighet till vädring. Stor vikt skall läggas vid att skapa en öppen miljö som underlättar i det pedagogiska arbetet. Innerväggar, dörrar, partier samt lokaler utformas så att en genomgående god ljudmiljö erhålls. Alla ingående material skall vara sunda naturmaterial och ge minimal hälso- eller miljömässig påverkan. Inredningen inspireras av lokala material från hantverkstraditionen såsom vävning och flätning.

Ny gångväg

OBS! – Nya gångvägar gäller sedan måndag v.15 2016

Förklaring till fotot 

 • Gångväg eller stig under etapp 1 är markerat med gult.
 • Stängsel som inhägnar byggarbetsplatsen är markerad med rött.

Ställ en fråga