Ansökan till förstelärare

/Ansökan till förstelärare
Ansökan till förstelärare 2018-05-14T08:33:38+00:00

Vill du bli förstelärare i Älvdalens kommun – Vi söker nu 3 stycken förstelärare inom IKT området. Ansök nu!

Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra skolor och som har visat en god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Syftet med karriärtjänsterna är att säkra god undervisning i skolan, göra läraryrket mer attraktivt och öka elevernas måluppfyllelse.

Ansökan

Kan göras mellan 14 maj till 25 maj 2018

Du gör ansökan via vårt webbaserade formulär som du finner nedan!

Urval

Urval sker under juni månad.  Ledningsgruppens samlade bild av de sökande kommer att vara beslutsgrundande i kombination med meriter som styrker lärarens förmåga att genomföra en kvalitativ undervisning. Urvalet kommer att avgöras av underlag och referenser i ansökan. Intervjuer kan eventuellt komma att tillämpas vid urvalsprocessen om ledningsgrupp ser behov av det.

Till kommande period finns det ett prioriterat område som särskilt kommer att beaktas vid urvalet. Läs nedan under rubriken prioriterat område.

Presentation

När rekryteringen är avslutad och när utvalda samt tillfrågade kandidater har tackat ja till förordnandet, presenteras aktuella förstelärare på:

 • alvdalen.se
 • skolutveckling.alvdalen.se

(Sker i juni)

Vad är en karriärstjänst?

Under våren 2013 beslutade regeringen om att satsa på en karriärreform för skolan, vilken trädde i kraft den 1 juli 2013. Reformen innebär att kommuner kan söka statsbidrag för att inrätta karriärtjänster i form av förstelärare och/eller lektor. Förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. Kravet på legitimation gäller från och med 2014. Huvudmän skapar, utformar och tillsätter tjänsterna, vilket omfattar beslut om: Antal, utformning, tillsättning och lön. Av förordningen SFS 2013:70 framgår vilka krav som måste uppfyllas för att en lärare ska kunna utses till förstelärare eller lektor. Kraven utgör en miniminivå. Lärare som har frågor kan vända sig till sin arbetsgivare. Minst 50 % av karriärlärarnas arbetstid måste ägnas åt undervisning och uppgifter som hör till undervisning.

Källor: Skolverket, Skollag (2010:800) och promemoria karriärvägar(U2012/4904/S), Skolverket – Karriärtjänster för lärare

Fakta

Huvudmannen bestämmer hur många karriärtjänster som ska tillsättas, hur rekryteringen ska gå till och vad förstelärarna ska ha för arbetsuppgifter.

 • Till juli månad rekryteras 3 stycken förstelärare inom IKT
 • Ansökningsperioden är öppen under perioden: 14 maj till 25 maj 2018.
 • Ansökan sker endast via webbansökan, se särskilt sökformulär på skolutveckling.alvdalen.se
 • Den sökande ska vara legitimerad lärare.
 • Försteläraruppdraget ger ett lönetillägg på 5000 kr per månad under två år. Perioden börjar gälla från och med 20180701. Möjlighet finns dock till förlängning.
 • Avbryts uppdraget i förtid på arbetsgivarens eller individens begäran avslutas också lönetillägget.
 • Avslutas försteläraruppdraget på arbetsgivarens eller individens begäran tillämpas 1 månads uppsägning på uppdraget.
 • Minst 10 % nedsättning av undervisningstid ska gälla med start ht 2018
 • Den ordinarie lönerevisionen ska inte påverkas negativt på grund av lönetillägget.
 • Aktuella förstelärare kommer att få besked i månadsskiftet juni 2018 om tillsättningen och bli kallade till en träff i samband med utnämningen.
 • Aktuella förstelärare kommer även att kontaktas av sin rektor och IKT utvecklare inom BUF för samtal om upplägg och planering, utifrån uppdraget och aktuella arbetsuppgifter i relation till den ordinarie tjänsten.
 • Förstelärarna i kommunen kommer ingå i en kommunövergripande nätverk/grupp. Gruppen kommer att träffas och utbyta tankar och idéer kring skolutvecklingen i vår kommun. Denna grupp styrs av IKT utvecklaren inom BUF som också är sammankallande för dessa möten.
 • För att söka förstalärartjänsten krävs 100% tillsvidareanställning i Älvdalens kommuns barn och utbildningsförvaltning.
 • Förvaltningen kommer i tillsättningen av förstelärare eftersträva en geografisk spridning inom vår kommun.
 • Förvaltningen kommer i tillsättningen eftersträva en jämn spridning av förstelärare utifrån vilken ålder som lärarna undervisar. F-6 samt högstadiet.

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår det att tillsammans med ledningen driva och leda utvecklingen av IKT inom kommunen, initiera pedagogiska samtal, samt bistå med pedagogisk handledning. Att för lärarstuderande och ansvara för att introducera ”nya” lärare inom området kan också bli aktuellt inom det prioriterade området som uppdraget berör.

Arbetet ska i huvudsak ske på skolan, men vissa delar blir aktuella att genomföra på andra enheter och tillsammans med andra förstelärare. Till perioden 2018-2020 kommer arbetet som förstelärare i grundskolan att innebära undervisning och ansvar för kommunövergripande skolutvecklingsarbete inom särskilt område. Se nedan

Prioriterat område – IKT

Inför perioden 2018-2020 har grundskolan identifierat följande område utifrån ett skolutvecklingsperspektiv. Beslutet kommer således att påverka urvalet av förstelärare till den här omgången.

Vi söker tre förstelärare med starkt fokus på att utveckla både sin egen undervisning samt stötta kollegor i arbetet med IKT. Med stöd från skolledning kommer försteläraren vara delaktig i att leda skolutvecklingsarbete kring IKT inom kommunen. Läraren ska inför anställning visa grundläggande förståelse och praktisk tillämpning för nyttjande av IKT i verksamheten.

Tjänsten som förstelärare med kompetens inom IKT  kommer att innebära att du har en central roll i att driva, initiera och utveckla arbetet med digitala verktyg i undervisningen både på din enhet men också i  kommunen som stort. Du kommer att ha en viktig uppgift i att stötta skolledning samt driva uppbyggnad av IKT-råd bestående av elever. I arbetet med att driva och utveckla IKT-frågor arbetar du systematiskt. Utvärdering och analys är underlag för nästa steg

Följande områden är extra prioriterade och som förstelärare kommer du få extra ansvar för ett av följande områden:

 • IKT och särskilt stöd
 • IKT och programmering
 • IKT och läs och skriv

I ansökan har vi definierat mer i detalj vad vi söker för person. Vi har angett vilka kompetenser som vi söker samt rangordnat dessa genom att blåmarkera de områden som vi ser som mest väsentliga för att kunna genomföra uppdraget.

Kontakt

Stefan Karlberg

Lars Lisspers

Ansökan

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.