Ansökan till förstelärare

/Ansökan till förstelärare
Ansökan till förstelärare 2017-02-24T12:29:23+00:00

Vill du bli förstelärare i Älvdalens kommun – Ansök nu!

Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra skolor och som har visat en god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Syftet med karriärtjänsterna är att säkra god undervisning i skolan, göra läraryrket mer attraktivt och öka elevernas måluppfyllelse.

Ansökan

Kan göras mellan 23 feb 2017 – 10 mars 2017.

Du gör ansökan via vårt webbaserade formulär som du finner nedan!

Urval

Urval sker under mars månad 2017. Ledningsgruppens samlade bild av de sökande kommer att vara beslutsgrundande i kombination med meriter som styrker lärarens förmåga att genomföra en kvalitativ undervisning. Urvalet kommer att avgöras av underlag och referenser i ansökan. Intervjuer kan eventuellt komma att tillämpas vid urvalsprocessen om ledningsgrupp ser behov av det.

Till kommande period finns det ett prioriterat område som särskilt kommer att beaktas vid urvalet. Läs nedan under rubriken prioriterat område.

Presentation

När rekryteringen är avslutad och när utvalda samt tillfrågade kandidater har tackat ja till förordnandet, presenteras aktuella förstelärare på:

 • alvdalen.se
 • skolutveckling.alvdalen.se

(Sker månadsskiftet mars/april)

Vad är en karriärstjänst?

Under våren 2013 beslutade regeringen om att satsa på en karriärreform för skolan, vilken trädde i kraft den 1 juli 2013. Reformen innebär att kommuner kan söka statsbidrag för att inrätta karriärtjänster i form av förstelärare och/eller lektor. Förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. Kravet på legitimation gäller från och med 2014. Huvudmän skapar, utformar och tillsätter tjänsterna, vilket omfattar beslut om: Antal, utformning, tillsättning och lön. Av förordningen SFS 2013:70 framgår vilka krav som måste uppfyllas för att en lärare ska kunna utses till förstelärare eller lektor. Kraven utgör en miniminivå. Lärare som har frågor kan vända sig till sin arbetsgivare. Minst 50 % av karriärlärarnas arbetstid måste ägnas åt undervisning och uppgifter som hör till undervisning.

Källor: Skolverket, Skollag (2010:800) och promemoria karriärvägar(U2012/4904/S), Skolverket – Karriärtjänster för lärare

Fakta

Huvudmannen bestämmer hur många karriärtjänster som ska tillsättas, hur rekryteringen ska gå till och vad förstelärarna ska ha för arbetsuppgifter.

 • Till april månad 2017 rekryteras fyra stycken förstelärare.
 • Ansökningsperioden är öppen under perioden: 23 februari – 10 mars (2 veckor)
 • Ansökan sker endast via webbansökan, se särskilt sökformulär på skolutveckling.alvdalen.se
 • Lärarexamen bifogas ansökan och mailas till stefan.karlberg@alvdalen.se. Märk mailet med ansökan förstelärare. Den sökande ansvarar för att skicka in lärarlegitimationen.
 • Den sökande ska vara legitimerad lärare.
 • Försteläraruppdraget ger ett lönetillägg på 5000 kr per månad under tre år. Perioden börjar gälla från och med 20170401 för 1:e lärare som börjar vt 2017. Möjlighet finns dock till förlängning.
 • Avbryts uppdraget i förtid på arbetsgivarens eller individens begäran avslutas också lönetillägget.
 • Avslutas försteläraruppdraget på arbetsgivarens eller individens begäran tillämpas 1 månads uppsägning på uppdraget.
 • Minst 10 % nedsättning av undervisningstid ska gälla med start ht 2017.
 • Den ordinarie lönerevisionen ska inte påverkas negativt på grund av lönetillägget.
 • Aktuella förstelärare kommer att få besked i månadsskiftet mars/april 2017 om tillsättningen och bli kallade till en träff i samband med utnämningen.
 • Aktuella förstelärare kommer även att kontaktas av sin rektor och utvecklingsansvarig BUF för samtal om upplägg och planering, utifrån uppdraget och aktuella arbetsuppgifter i relation till den ordinarie tjänsten.
 • Förstelärarna i kommunen kommer ingå i en kommunövergripande nätverk/grupp. Gruppen kommer att träffas och utbyta tankar och idéer kring skolutvecklingen i vår kommun. Denna grupp styrs av utvecklingsansvarig inom BUF som också är sammankallande för dessa möten.
 • För att söka förstalärartjänsten krävs 100% tillsvidareanställning i Älvdalens kommuns barn och utbildningsförvaltning.
 • Förvaltningen kommer i tillsättningen av förstelärare eftersträva en geografisk spridning inom vår kommun.
 • Förvaltningen kommer i tillsättningen eftersträva en jämn spridning av förstelärare utifrån vilken ålder som lärarna undervisar. F-6 samt högstadiet.

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår det att tillsammans med ledningen driva och leda utvecklingen av undervisning på skolan samt inom kommunen inom det prioriterade området som uppdraget berör, initiera pedagogiska samtal, samt bistå med pedagogisk handledning. Att för lärarstuderande och ansvara för att introducera ”nya” lärare kan också bli aktuellt inom det prioriterade området som uppdraget berör.

Arbetet ska i huvudsak ske på skolan, men vissa delar blir aktuella att genomföra på andra enheter och tillsammans med andra förstelärare. Till perioden 2017-2019 kommer arbetet som förstelärare i grundskolan att innebära undervisning och ansvar för kommunövergripande skolutvecklingsarbete inom särskilda områden. Se nedan

Prioriterat område – Lärandematris

Inför perioden 2017-2019 har grundskolan identifierat följande område utifrån ett skolutvecklingsperspektiv. Beslutet kommer således att påverka urvalet av förstelärare till den här omgången.

Vi söker fyra förstelärare med starkt fokus på att utveckla både sin egen undervisning samt stötta kollegor i arbetet med lärandematriser. Med stöd från skolledning kommer försteläraren vara delaktig i att leda skolutvecklingsarbete kring lärandematriser inom kommunen. Läraren ska inför anställning visa grundläggande förståelse och praktisk tillämpning för de teorier som lärandematriserna bygger på.

* Förvaltningen kommer utöver kompetens inom området lärandematriser att prioritera de sökande som uppvisar starka kvalifikationer inom punkterna nedan.

* De rosa punkterna nedan kommer väga extra tungt vid denna rekrytering.

Kvalifikationer

Grundkrav:

Är legitimerad lärare och kan genom dokumentation redovisat flera års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.

Vi söker dig som:

 • Kan anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt.
 • Ser alla elevers behov och bidrar till att väcka elevernas intresse för sin egen kunskapsinhämtning.
 • Visar tilltro till elevernas förmåga att utveckla sitt eget lärande.
 • Är en tydlig ledare som utmanar, leder och skapar förtroendefulla relationer.
 • Arbetar medvetet med ett systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att öka elevernas resultat och möjligheter i skolan.
 • Är påtagligt engagerad och intresserad av att utveckla sin egen och kollegornas professionalism.
 • Visar intresse för kollegialt lärande och initierar pedagogiska samtal.
 • Kan handleda kollegor under prestigelösa former.

Kontakt

Stefan Karlberg

Lars Lisspers

Ansökan

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.