Ansök till arbetslagsledare 2017-08-15T09:40:22+00:00

Vill du bli arbetslagsledare i Älvdalens kommun – Ansök nu!

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom barn och utbildningsförvaltningen. Som arbetslagsledare har du en central roll i lednings- och utvecklingsarbetet vid din enhet. Du har inte en formell chefsroll, men fungerar som arbetsledare/samordnare inom ditt arbetslag. Uppdraget kan variera mellan olika arbetslag, men rollen förutsätter alltid ett självständigt och initiativrikt förhållningssätt.

*Arbetet med att forma uppdraget för arbetslagsledare inom barn och utbildningsförvaltningen har skett i samarbete med de fackliga. 

Ansökan

Kan göras mellan16 aug 2017 – 15 sept 2017.

Du gör ansökan via vårt webbaserade formulär som du finner nedan!

Urval

Urval sker under september månad 2017. Det är den enskilda rektorn/förskolchefen som beslutar om vem/vilka som får uppdragen. Urvalet kommer att avgöras av underlag och referenser i ansökan. Intervjuer kan eventuellt komma att tillämpas vid urvalsprocessen om rektor/förskolechef ser behov av det.

Presentation

När rekryteringen är avslutad och när utvalda samt tillfrågade kandidater har tackat ja till uppdraget, presenteras aktuella arbetslagsledare för arbetslaget samt övriga enheten på lämpligt möte. Utöver det kommer samtliga arbetslagsledare presenteras på hemsidorna:

 • alvdalen.se
 • skolutveckling.alvdalen.se

(Sker i början av oktober)

Uppdragsbeskrivning

Det här dokumentet beskriver vad som ingår i din roll som arbetslagsledare inom Barn och utbildningsförvaltningen vid Älvdalens Kommun. Syftet är inte att göra en komplett lista med alla ingående uppgifter, utan att tydliggöra de viktigaste delarna i uppdraget för dig och för andra på din verksamhet. Rektor samt förskolechef ansvarar för respektive verksamhet och har därför både mandat och skyldighet att fördela arbetsuppgifter mellan medarbetarna. Uppdragsbeskrivningen är en övergripande överenskommelse. Vi vill gärna att du utvecklar och förtydligar ditt uppdrag i en konstruktiv dialog med närmaste chef, men ytterst är det rektor/förskolechef som fattar beslut om justering ska göras.

Gemensamt grunduppdrag (Gäller samtlig personal i förvaltningen)

Pedagogiskt ansvar

Alla som arbetar inom barn och utbildningsförvaltningen har ett grundläggande pedagogiskt uppdrag, oavsett om man arbetar som lärare, på fritids, i köket eller har ett annat uppdrag. Allt vi gör syftar till att utveckla elevernas kunskapsmässiga och sociala förmågor och det innebär att du och alla andra som arbetar inom barn och utbildningsförvaltningen ska:

 • försöka fånga varje tillfälle att utveckla eleverna/barnens förmågor.
 • alltid uppmärksamma och direkt åtgärda kränkningar för att skapa trygghet.
 • alltid agera goda förebilder för eleverna/barnen i alla situationer.

Anställningens grundkrav

1. Du förbereder, genomför och efterarbetar ditt faktiska arbete.

2. Du deltar aktivt i gemensamma aktiviteter, till exempel konferenser, utflykter och friluftsdagar.

3. Du håller dig väl informerad om vad som händer, till exempel via mejl och informationsmöten.

4. Du sköter administration av ditt arbete, till exempel dokumentation och frånvarorapportering.

5. Du lämnar in begärda uppgifter i tid, till exempel blanketter, omdömen eller enkäter, till arbetskollegor, skolsekreterare eller skolledning så att dessa kan göra sitt arbete.

6. Du uppmärksammar viktiga problem och påtalar dessa för skolledningen.

7. Du följer givna arbetsmiljöregler och ordningsregler på arbetsplatsen.

8. Du kommer i tid till arbetsdagen och till dina olika arbetspass under dagen, till exempel lektioner, samlingar och möten.

9. Du tar på dig din del av arbetsuppgifter inom arbetslaget eller arbetsgruppen och genomför sedan dessa.

10. Du vårdar vår fysiska arbetsmiljö, genom att till exempel se till att använda utrymmen alltid är iordningställda efter att de använts.

11. Du arbetar självständigt och initiativrikt när det gäller den egna verksamheten och samarbetar och samplanerar med kollegor.

12. Du tar ansvar för din kompetensutveckling genom att hålla dig uppdaterad med de senaste rönen inom ditt arbetsområde och tar dig an utmanande arbetsuppgifter för att utveckla dina förmågor.

13. Du är lojal med arbetslaget och verksamheten som helhet och ser till att följa gemensamma överenskommelser.

Övergripande beskrivning av uppdraget

Som arbetslagsledare har du en central roll i lednings- och utvecklingsarbetet vid din enhet. Du har inte en formell chefsroll, men fungerar som arbetsledare/samordnare inom ditt arbetslag. Uppdraget kan variera mellan olika arbetslag, men rollen förutsätter alltid ett självständigt och initiativrikt förhållningssätt.

Kravprofil

Du behöver ha en rad förmågor och egenskaper för att kunna utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Det är viktigt att du delar ledningsgruppens mål för utveckling av enheten, samtidigt som du är beredd att föreslå, konstruktivt diskutera och pröva olika vägar för att närma oss målen. Rektor/förskolchef har ansvaret för utvecklingen och är därför alltid den som fattar beslut, men arbetslagsledaren har ett ansvar att stödja beslutprocessen genom att argumentera för olika alternativ och sedan arbeta utifrån tagna beslut.

Utöver dessa grundförutsättningar behöver arbetslagsledaren vara bra på att:

• kommunicera, lyssna in synpunkter och idéer från sitt arbetslag.

• kunna skapa bra lösningar som omfattar alla i arbetslaget och på enheten.

• kunna sammanfatta och ha en bra känsla för när man måste avbryta en diskussion eller driva denvidare.

• kunna se enhetens behov och förutsättningar i valet av lösningar.

• ha förmågan att skapa ett positivt socialt klimat och engagemang hos de man leder.

Konkreta arbetsuppgifter

Ledningsarbete

 • Förbereder, leder, efterarbetar och dokumenterar arbetslagsmöte.
 • Deltar i möten med ledningen och skickar i förväg önskemål om agendapunkter till rektor/förskolechef, kommer väl förberedd till mötet, till exempel inläst på eventuellt bifogat material.
 • Arbetslagsledare tillser att information från arbetslaget fortlöpande ges till rektor/förskolechef.
 • Följer upp arbetslagets sociala och kunskapsmässiga utveckling och diskuterar, vid behov med rektor/förskolechef strategier för att öka kvaliteten.

Planering och framförhållning

 • Arbetslagsledare ansvarar för att arbetslagens möten är förberedda, leder möten i demokratisk anda, med inriktning mot ”lärande samtal” och ser till att viktiga förslag och beslut dokumenteras. Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetslaget sker genom överenskommelse inom arbetslaget, där arbetslagsledare vid behov har befogenhet att fördela arbetsuppgifter.
 • Tittar regelbundet igenom kalendariet närmaste veckor, för att vara informerad om vad som påverkar arbetslaget.
 • Tittar regelbundet igenom aktiviteterna i årshjulet för enheten för att vara informerad om vad som påverkar arbetslaget.
 • Läser verksamhetsplanen/kvalitetsredovisningen för enheten, för att vara informerad om vilka mål och beslut som påverkar arbetslaget.
 • Tar emot post som gäller hela arbetslaget och fattar beslut om detta är något som ska tas upp och diskuteras eller ej.
 • Tillsammans med arbetslaget ansvara för att täcka korttidsfrånvaro.

Elevarbete

 • Ser till att det finns utrymme på arbetslagsmötet att diskutera lösningar runt elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd samt säkerställer att rutiner efterföljs.

Arbetslagsutveckling

 • Arbetslagsledarens centrala uppdrag är att fokusera arbetslagets arbete på att uppnå ökad måluppfyllelse.
 • Ser till arbetslagets behov av pedagogisk utveckling (till exempel LPP, bedömning och resultat) och diskussioner runt praktiska rutiner.
 • Driver utvecklingen av gruppens uppgifter, effektivitet, sammanhållning och välmående.

Befogenheter och mandat.

 • Fattar egna mindre beslut i sitt arbetslag. När ledningen inte är på plats kan personalen vända sig till arbetslagsledare för råd eller mindre, men brådskande beslut.
 • Fördela interna arbetsuppgifter och de uppgifter som kommer från ledningen

Exkluderat

Följande uppgifter/ansvar ingår inte i uppdraget (beskrivs för att undvika tveksamheter runt uppgifter som skulle kunna ingå i uppdraget).

 • Arbetslagsledaren har inte personalansvar, till exempel medarbetarsamtal eller lönesamtal.
 • Arbetslagsledaren ansvarar inte för att lösa konflikter kring schema, resurser, arbetsinsatser eller brist på dessa. Detta är personalärenden och hanteras av skolledningen.

Fakta

 • Du förväntas arbeta med uppdraget ca 2 h i veckan.
 • Om du märker att du inte hinner utföra uppdraget med tillräckligt god kvalitet, kontaktar du din närmaste chef för att diskutera detta.
 • Till arbetslagsledare utges ett lönetillägg med 2000 per månad under tre år. Perioden börja gälla från och med 20171001.
 • Tidsperiod på avtalet – 3 år*.

* (Undantaget Älvdalsskolan. Under byggnationen av nya Älvdalsskolan gäller tidsperioden 1 år, orsak är att grupperingarna kommer ändras i och med flytt in i nya

lokaler)

 • Avbryts uppdraget i förtid på arbetsgivarens eller individens begäran avslutas också lönetillägget.
 • Avslutas arbetslagsuppdraget på arbetsgivarens eller individens begäran tillämpas 1 månads uppsägning på uppdraget.
 • Den ordinarie lönerevisionen ska inte påverkas negativt på grund av lönetillägget.
 • Aktuella arbetslagsledare kommer även att kontaktas av sin rektor/förskolechef samtal om upplägg och planering, utifrån uppdraget.
 • För att söka arbetslagsledaruppdraget krävs 100% tillsvidareanställning i Älvdalens kommuns barn och utbildningsförvaltning.

Kontakt

Stefan Karlberg

Lars Lisspers

Ansökan

Skrolla i texten genom att ha markören på ansökan och dra nedåt.

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.